Quetiapine Teva 25mg Filmomh Tabl 100

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Afhalen in een afhaalkluisje

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Voor elke indicatie is er een verschillend toedieningsschema. Daarom dienen patiënten geïnformeerdte worden over de geschikte dosering voor hun toestand.

Volwassenen

  • Voor de behandeling van schizofrenie

Quetiapine dient tweemaal daags te worden ingenomen voor de behandeling van schizofrenie. Detotale dagdosis gedurende de eerste vier dagen van therapie is 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg(dag 3) en 300 mg (dag 4).

Vanaf dag 4 dient de dosis te worden getitreerd tot het gewoonlijk effectieve dosisbereik van 300 tot450 mg/dag. Afhankelijk van de klinische respons en de verdraagbaarheid van de individuele patiëntkan de dosis worden aangepast binnen het bereik van 150 tot 750 mg/dag.

  • Voor de behandeling van matige tot ernstige manische episodes bij bipolaire stoornis

Quetiapine dient tweemaal daags te worden ingenomen voor de behandeling manische episodes,geassocieerd met bipolaire stoornis. De totale dagdosis voor de eerste vier dagen van behandeling is100 mg (dag 1), 200 mg (dag 2), 300 mg (dag 3) en 400 mg (dag 4). Verdere dosisinstelling tot 800mg/dag op dag 6 dienen met verhogingen van niet meer dan 200 mg/dag gedaan te worden.De dosis kan worden aangepast afhankelijk van de klinische respons en verdraagbaarheid van deindividuele patiënt, binnen het bereik van 200 tot 800 mg/dag. De gebruikelijk effectieve dosis is binnenhet bereik van 400 tot 800 mg/dag.

  • Behandeling van ernstige depressieve episodes bij bipolaire stoornissen

Quetiapine moet eenmaal daags toegediend worden voor het slapengaan. De totale dagelijkse dosisvoor de eerste vier dagen van de therapie is 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) en 300 mg(dag 4). De aanbevolen dagelijkse dosis is 300 mg. In klinisch onderzoek werd er geen extra nutwaargenomen in de groep op 600 mg vergeleken met de groep op 300 mg (zie rubriek 5.1). Individuelepatiënten kunnen nut ondervinden van een dosis van 600 mg. Doses hoger dan 300 mg moeteningezet worden door artsen met ervaring in de behandeling van bipolaire stoornissen. Bij individuelepatiënten met tolerantieproblemen heeft klinisch onderzoek uitgewezen dat een dosisverlaging tot eenminimum van 200 mg overwogen kan worden.

  • Preventie van terugval bij bipolaire stoornissen

Voor preventie van terugval van manische, depressieve en gemengde episodes bij bipolairestoornissen, moeten patiënten die goed hebben gereageerd op quetiapine voor de acute behandelingvan bipolaire stoornissen de therapie bij dezelfde dosis voortzetten. De dosis kan dan aangepastworden afhankelijk van de klinische reactie en de verdraagbaarheid voor de individuele patiënt, binnenhet bereik van 300 tot 800 mg/dag tweemaal daags. Het is belangrijk dat de laagste werkzame dosiswordt gebruikt bij de onderhoudstherapie.

Ouderen

Zoals bij andere antipsychotica, dient quetiapine met voorzichtigheid bij ouderen te worden toegepast,met name gedurende de initiële doseringsperiode. Afhankelijk van de klinische respons en deverdraagbaarheid van de individuele patiënt kan het nodig zijn de dosistitratie langzamer te latenverlopen dan bij jongere patiënten, terwijl tevens de therapeutische dagdosis lager kan zijn. Bij ouderenwas de gemiddelde plasmaklaring van quetiapine 30 tot 50% lager dan bij jongere patiënten.De werkzaamheid en de veiligheid werden niet geëvalueerd bij patiënten ouder dan 65 jaar metdepressieve episodes in het kader van een bipolaire stoornis.

Pediatrische patiënten

Quetiapine wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, omdater onvoldoende gegevens zijn om het gebruik in deze leeftijdsgroep te ondersteunen.

Gestoorde nierfunctie

Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met een gestoorde nierfunctie.

Gestoorde leverfunctie

Quetiapine wordt uitgebreid gemetaboliseerd door de lever. Daarom is voorzichtigheid geboden bijpatiënten met een gestoorde leverfunctie, met name gedurende de initiële doseringsperiode.Bij patiënten met een bekende gestoorde leverfunctie dient te worden gestart met 25 mg/dag. Dedosering dient dagelijks verhoogd te worden met stappen van 25 - 50 mg/dag tot een effectievedosering, afhankelijk van de klinische respons en de verdraagbaarheid van de individuele patiënt.

Wijze van toediening.

Oraal gebruik.

Quetiapine mag toegediend worden met of zonder voedsel.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 25 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat).

Hulpstoffen met bekend effect: elke filmomhulde tablet bevat 14 mg lactose en 0,031 mg zonnegeel FCF aluminiumlak (E110).

  • Kern:

calciumwaterstoffosfaatdihydraat

lactosemonohydraat

povidon K-25

microkristallijne cellulose

natriumzetmeelglycollaat (type A)

colloïdaal watervrij siliciumdioxide

magnesiumstearaat

  • Film-omhulling:

hypromellose

titaandioxide (E171)

triacetine

lactosemonohydraat

ijzeroxide geel (E172)

zonnegeel FCF aluminiumlak (E110)

Indicatie

Quetiapine is geïndiceerd voor:

 de behandeling van schizofrenie.

 de behandeling van bipolaire stoornissen.

o voor de behandeling van matige tot ernstige manische episode bij bipolairestoornissen.

o voor de behandeling van ernstig depressieve episodes bij bipolaire stoornissen

o voor de preventie van terugval van bipolaire stoornissen bij patiënten bij wie demanische of depressieve episode goed heeft gereageerd op dequetiapinebehandeling.

Gegevens
CNK3346046
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte50 mm
Lengte90 mm
Diepte40 mm
Hoeveelheid verpakking100
Bijsluiter